2006/Sep/29

กำหนดการ O-Net ปี 2549

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

1.

รับสมัครสอบสำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2549

1 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2549

2.

รับสมัครสอบสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรเทียบเท่าชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
(เช่น หลักสูตรอาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน เป็นต้น)

13 พ.ย. - 15 ธ.ค. 2549

3.

ประกาศรายชื่ื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ (ทั้งหมด)

10 ม.ค. 2550

4.

ประกาศที่นั่งสอบ

30 ม.ค. 2550

5.

สอบ

24-25 ก.พ. 2550

6.

ประกาศผลสอบ

10 เม.ย. 2550

หมายเหตุ : ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ปีการศึกษา2549 ที่ไม่ใช่ข้อ 2 ไม่ต้องสมัครสอบ (ทุกคนมีสิทธิ์เข้าสอบ)

ตารางสอบ O-Net ปี 2549

วิชาที่สอบ

วัน

เวลาสอบ

1.

คณิตศาสตร์

24 กุมภาพันธ์ 2550

08.30 10.30 น.

2.

ภาษาอังกฤษ

24 กุมภาพันธ์ 2550

12.00 14.00 น.

3.

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

24 กุมภาพันธ์ 2550

14.30 16.30 น.

4.

วิทยาศาสตร์

25 กุมภาพันธ์ 2550

08.30 10.30 น.

5.

ภาษาไทย

25 กุมภาพันธ์ 2550

12.00 14.00 น.

ตัวอย่างข้อสอบ

สทศ. ได้เลือกข้อสอบที่ใช้สอบเมื่อปีที่แล้ว(บางส่วน)มาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา โดยไม่มีการเฉลยคำตอบ สำหรับตัวอย่างข้อสอบที่มีการสอบในปีที่แล้วบางวิชา ที่ยังไม่ได้ทำลงครั้งนี้ กำลังพิจารณาคัดเลือกเพื่อนำลงต่อไป

O-NET

ภาษาไทย (01)

สังคมศึกษา (02)

ภาษาอังกฤษ (03)

คณิตศาสตร์ (04)

วิทยาศาสตร์ (05)

A-NET

ภาษาไทย (11)

สังคมศึกษา (12)

ภาษาอังกฤษ (13)

คณิตศาสตร์ (14)

วิทยาศาสตร์ (15)

CED:: http://www.ntthailand.com/onet.html

Comment

Comment:

Tweet


Ryoku**น้องหมาชาเขียวๆ**
View full profile