2006/Sep/29

กำหนดการโควค้าม.ช.

วันที่

กิจกรรม

วันที่ 25 6 ตุลาคม 2549

โรงเรียนดำเนินการรับสมัคร

วันที่ 9 ตุลาคม 2549

โรงเรียนส่งเอกสารกลับถึงมหาวิทยาลัย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

มหาวิทยาลัยส่งประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้

มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / จำนวนโควต้าที่จัดสรรให้ ไปยัง

โรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ

วันที่ 23 24 ธันวาคม 2549

ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบ

วันที่ 10 มกราคม 2550

ประกาศผลการสอบข้อเขียน / ส่งประกาศผลให้โรงเรียน

วันที่ 18 19 มกราคม 2550

ตรวจร่างกายและทดสอบความพร้อมนักเรียนที่สอบผ่าน

ข้อเขียนได้ในคณะแพทยศาสตร์ (รหัส 001)

วันที่ 27 มกราคม 2550

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน

กลุ่มวิทย์ คณิต รหัส 001 0 44

กลุ่มภาษาต่างประเทศ รหัส 0 5 0 10 6

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550

ประกาศผลครั้งสุดท้าย / ส่งประกาศผลให้โรงเรียน

วันที่ 2 เมษายน 2550

โรงเรียนส่งหนังสือยืนยันผลการสอบไล่ได้ชั้น ม.6 ของนักเรียน
ที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปลายเดือนพฤษภาคม 2550

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตารางวัน เวลา สอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือเพื่อเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2550


วัน / เดือน / ปี


เวลาสอบ

วิชาสอบ

เน้นการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

เน้นการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

เสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2549

08.3 0-11.30 น.

04

วิทยาศาสตร์ 1 (8.30 -11.30 น.)

06

วิทยาศาสตร์ 2 (8.30 -10.30 น.)

12.30-14.30 น .

01

ภาษาไทย

01

ภาษาไทย

15.00-17.00 น.

02

สังคมศึกษา

02

สังคมศึกษา

อาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2549

08.30-10.30 น .

03

ภาษาอังกฤษ

03

ภาษาอังกฤษ

12.00-14.00 น .

05

คณิตศาสตร์ 1

07

คณิตศาสตร์ 2

15.00-17.00 น .

08

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์

09
10
11
12
13

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาบาลี
ภาษาญี่ปุ่น ทฤษฎีและปฏิบัติทางการออกแบบ

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะไม่จัดสอบวิชา 14 ความรู้ความถนัดทางศิลป์ 15 องค์ประกอบทางศิลป์ 16 วาดเส้น 17 ทฤษฎีทัศนศิลป์ 18 ปฏิบัติทัศนศิลป์ นักเรียนที่สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ใช้คะแนน 5 วิชานี้จะต้องสอบวิชาทั้ง 5 วิชานี้จากการสอบวิชาเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ( เดือนตุลาคม 254 9 ) แล้วนำผลคะแนนมายื่นให้โรงเรียนที่นักเรียนสังกัดรวบรวมจัดส่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใน

วันที่ 1 ธันวาคม 2549

CED:: http://www.reg.cmu.ac.th/admission/quota/50/

Comment

Comment:

Tweet


จริงด้วยยย

จำเลขที่นั่งสอบไม่ได้อ่ะ

ทำบัตรเข้าห้องสอบหายแล้วด้วย

ช่วยด้วยยยยย !!!!!

อยากรุ้คะแนนจัง

ง่า !!!!!
#2 by (125.25.182.38) At 2008-01-31 20:23,
อยากดูคะแนนมช.
ทำไง
จำระหัสไม่ได้

ทำไง
#1 by (61.19.65.111) At 2008-01-31 19:33,

Ryoku**น้องหมาชาเขียวๆ**
View full profile