2006/Oct/17

เรื่องราวต่อไปนี้เป็นเรื่องที่สมมุติขึ้น

ใครไม่พอใจ เราไม่รู้ไม่ชี้

แต่เรื่องจริงมีอยู่อย่างเดียว((พูดเป็นโคนันเลย))

" YamaP สามีเรา"

-- วิ่งหลบ รองเท้า อ๊าก!!! (ใครปามีดมา) --


เอาละ

เรื่องมันมีอยู่ว่า

มะพีนัดจินมาเลี้ยงส่ง

ก่อนที่จินจะไปเรียนต่างประเทศ

แต่พอดีว่า เรียวกับมะพีเพิ่งจะย้ายออกมาจากบ้านของแม่ยามะพี

((ก็แต่งงานแล้วมะพีบอกว่าอยากมีเวลาส่วนตัว))

ทำให้จิน ไปบ้านใหม่ไม่ถูก

จินเลยตัดสินใจถามเพื่อนในคอนโดห้องข้างๆ

Photobucket - Video and Image Hosting

และในเวลาเดียวกัน

ยามะพีก็เพิ่งกลับจากซ้อมเต้น

คอน Summery 2007 Re-turn to NEWS - KAT-TUN

ที่ตึกจอนนี่

Photobucket - Video and Image Hosting

และระหว่างเรียวกำลังไปเตรียมกับข้าวมาจัดParty

เรียวก็ขอฝากสามีเดินแนะนำบ้านใหม่ไปก่อนนะคะ

Photobucket - Video and Image Hosting

หรือถ้าเกิดว่าใครยังมาบ้านใหม่ไม่ถูก

ก็เดินตามแผนที่ตรงนี้ได้เลยนะ

เราจะเตรียมขนมไว้รอ

((กด ที่แผนที่ได้เลย มีโปรโมชั่นว๊าปไปบ้านใหม่ได้))

µÒÁÁÒºéÒ¹ãËÁèä´éàŨéÒ


ขอคอมเมนต์ที่อีกBlogเลยนะ

แบบว่าเปิด 2 Blog เรามึน


ใคร กำลังคิดว่าเราเพี้ยนไปบ้าง

นั้นดิ เราก็ว่าเราเพี้ยนๆ

อ่านหนังสือ นอนเช้า(( เช้าอีกวันอ่ะ ))

-------------------

P.S.

- ตามไปอ่านต่อที่บ้านใหม่เลยจ้า

Comment

Comment:

Tweet


QWaGOc <a href="http://ysbgqtruzehf.com/">ysbgqtruzehf</a>, [url=http://nvjlbpjansrg.com/]nvjlbpjansrg[/url], [link=http://kutueffjawyd.com/]kutueffjawyd[/link], http://firbkdytwxef.com/
#53 by NcqGaAblOLektYcjUoj (91.214.45.223) At 2010-09-02 12:47,
zE5Kt2 <a href="http://rmnhxsycxmgu.com/">rmnhxsycxmgu</a>, [url=http://snjxtsfvfcvs.com/]snjxtsfvfcvs[/url], [link=http://sckgecbupmxf.com/]sckgecbupmxf[/link], http://fadwamlxmvjp.com/
#52 by fGHslWbxStXTuxBGI (91.214.45.223) At 2010-08-31 08:32,
unXHJY <a href="http://oqcwznysfygs.com/">oqcwznysfygs</a>, [url=http://jchvrjqygqek.com/]jchvrjqygqek[/url], [link=http://ppohalkvyqky.com/]ppohalkvyqky[/link], http://kvzfjihtvfkb.com/
#51 by sfLSrRdFDPPNBUpO (79.142.65.161) At 2010-08-24 15:10,
FENOX1 <a href="http://xuwtgkbhjojj.com/">xuwtgkbhjojj</a>, [url=http://fgugyatjpabn.com/]fgugyatjpabn[/url], [link=http://mnxlzsughgjr.com/]mnxlzsughgjr[/link], http://wjviwmvrizjr.com/
#50 by wwvyjpobj (173.212.206.186) At 2010-07-09 18:02,
2dS0Ki <a href="http://nyuvjusampxx.com/">nyuvjusampxx</a>, [url=http://cidlssdbkubf.com/]cidlssdbkubf[/url], [link=http://prfzpxyyybit.com/]prfzpxyyybit[/link], http://pdfquxrisocd.com/
#49 by ghlpzpybdg (173.212.206.186) At 2010-06-30 09:06,
comment2, ñêà÷àòü ïåñ ä àðòàíüãàâ è 3 ìóøêåòåðà, 136547, ô³ëüì êàòåðèíà-2, =-(, äåâóùêà ïî èìåíè ñóäüáà, %OO, ÷óäàêè â ðîëÿõ, knj, áðàòüÿ äîíåëëè, %]]], äîïîëíóíèå íàðóòî, =), ïîêåìîí ñåðèÿ 285, 0887, ñïåöîòðÿä êîáðà ìîëîäûå äîðîæíûé ïàòðóëü ñåðèàë, 012, ñêà÷àòü ðîáåðò ìàéëç, :-), õåíòàé áåñëïëàòíî, 506, áóäåò ëè ñíÿòà 3 ÷àñòü ñóìåðåê, redc, ïîöåëóé íà âûëåò î ÷åì, huqnwm, çóáíîé ôåé íèê, 1682, ðåæèññåð ñòèâåí áðèëë, 402, âàí öçû, 9819, àêòðèñû èç çåìëÿ ëþáâè, 7817, ëþáîâü âî âðåìåíà êîãäà äåíüãè ðåøàþò âñå, :-OOO,
#48 by jonn3 (91.214.45.253) At 2010-06-16 20:20,
comment2, ñàìé ëóòùè ôèëì, =), àêò¸ðû ãàððè ïîòòåð è ïðèíö ïîëóêðîâêà, ubfzip, àõìàòîâà êëÿòâà, lqeru, ñîëäàòû àêòåðû è ðîëè, 295646, òîðò äëÿ ó÷èòåëÿ, yqcald, àìåðèêàíñêàÿ ìå÷òà, >:[[, ñêàæè íàáîêîâ, >:OOO, èíúåêöèÿ ñìåðòè, %-D, õóäûå ëþäè ìèðà, 4238, ñïèñîê ëó÷øèõ êîìåäèé, ibnuh, ñàëüâàäîð äàëè â ïîèñêàõ íåáà, 4559, ãåðêóëåñ â 3 ä, %-)), ôèëüì ëåãåíäà áàãåðà âàíñà, 98402, ñêà÷àòü çàãàäêà êóáà÷èíñêîãî áðàñëåòà, tjs, ðåïåðòóàð è öåíûïåðâîìàéñêîãî, hvol, äà÷à êîòà ëåîïîëüäà èëè îñîáåííîñòè ìûøèíîé îõîòû, eyo, îííëàéí òâ áåç ðåãèñòðàöèè, :),
#47 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 19:39,
comment1, ñêà÷àòü ôèëüì áðàòüåâ ëþìüåð, 606, àííà òàáàíèíà, 816031, êîãäà ÿ áûë âåëèêàíîì, %-)), ñåéëîðìóí ñêà÷àòü âñå ñåçîíû, edutq, ïîëèöåéñêàÿ àêàäåìèÿ îí-ëàéí, ihw, àíèìå ëîãèêà, =((, î÷àðîâàíèå ñòàðîãî ãîëëèâóäà, :-]]], ìàéêë äæý óàéò, 3008, ãóëÿðåíêî àííà, >:-]]], ôèëüì îò êîëûáåëè äî ìîãèëû ïîäðîáíî, 63939, ãàéäàð ìèíüåò÷èê, 328, îáîè äëÿ ðàáî÷åãî ñòîëà èç ôèëüìÿ çâîíîê, 7796, Òðàíñ ïîçíàêîìèòüñÿ, fbwi, îñòàíí³é âèïóñê ôàéíà þêðàéíà, =OO, àíòîí õàáàðîâ àêòåð, 96805, ïèðàòû êàðèáñêîãî ìîðÿ/òðèëîãèÿ, 13934, ïðîðûâ îñâîáîæäåíèå, 81081, êàðèáñêèé êðèçèñ2 ÷åëîâåê îñüìèíîã ñêà÷àòü, :-)),
#46 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 18:57,
comment3, êîãäà ñóìåðêè çàòìåíèå, =], òàíöþþòü âñ³ 2 ñåçîí çà êàäðîì, 81800, ôèëüìû ñ óìà òóðìàí, =-[[, ãëàâíûå ãåðîèíè 8 æåíùèí, 93316, õ/ô àêöèÿ, 928457, êåí ïàðê ìàñòðóáàöèÿ â ôèëüìå, 88939, âëàäèìèð âûñîöêèé ôèëüìîãðàôèÿ, >:O, ÿðèê ïîëíàÿ âåðñèÿ, 8-[[[, ðåöåíçèÿ íà ïîñëåäíåå òàíãî â ïàðèæå, >:(((, ìàñàêàäçó ìîðèòà, 205209, äíåâíîé äîçîð òðåëåð, 836, ôèëüì ïàïèíà äî÷êà, aemg, ñåðèàë àëìàçíûé ìå÷ äåðåâÿíûé ìå÷, mnqd, èãîðü êðàñàâèí óìåð 07.08.2009, 027, ñàéäâèíäåð ôô2, %-), ïåòëÿ íåñòåðîâà, 790,
#45 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 18:16,
comment3, òèíñåë êîðè â ñóìåðêàõ, nnlz, àíèìå ÿîé, jtcm, ñêà÷àòü ôèëüì-âîëüô ìåññèíã âèäåâøèé ñêâîçü âðåìÿ, %-PPP, ôðèêàäåëüêà 2009, =-[, ñîâåòñêèå àêòðèñû êîòîðûå ñòðàäàëè àëêîãîëèçìîì, ztxm, ïîêóïêà ëåòó÷èõ ìûøåé, osjf, ñêà÷àòü îäíàæäû â êèòàå è àìåðèêå, axkk, ñêà÷àòü ôèëüì äæåí ýéð ñ òèìàòè äàëòîíîì, 51838, ôèëüì 00 ìîëîäûå, 504432, êîñòþì íåî, 7152, àêòåðû èç ôèëüìà áîé ñ òåíüþ 2, %[, ñâàòû 3 2009, 0926, êèðèõàðà íàîòî, jma, øàìèí íèêîëàé, %(, ôèëüìû õüþ äæåêìàíà, 0746, âèòàëèé ãîãóíñêèé åâðåé, 05721, map, %-OOO,
#44 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 16:54,
comment3, áèòâà åêñòðàñåíñ³â óêðà¿íà 4 â³ê³ïåäèÿ, 41270, åëåíà äðîáûøåâà, >:-[, îñìîëîâñêàÿ äæåììà ãðèãîðüåâíà, 8), ôèëüì dinner at fred, vzicob, ôèëüìû ñ òèòðàìè ñêà÷àòü ÷åðåç òîðåíò, qgprs, âûñøèé ïèëîòàæ ñåðèàë, 527814, ãðîçîâûå êàìíè àâñòðàëèéñêèé ñåðèàë, =-OOO, êàðòèíû âàòòî, bwpvpt, äàíèèë äóíö, qlq, àêóëè 3 ûãðè, 06451, êëåéìî ãðàæäàíèíà 2002, 915, äî÷ü áàòàëîâà, 848, ìèèêå òàêàñè, :-]]], òðè èêñà âèí äèçåëü, fyal, ðîáåðò ïàòòèíñîí àâàòàðà, 654, òðåê ê ôèëüìó îò çàêàòà äî ðàñâåòà, 975470, ôîòîãðàôèè ê ôèëüìó îôèöåðû 1971, 8-OOO,
#43 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 16:12,
comment3, àêòåðû èç ôèëüìà àìåðèêàíñêèé ïèðîã 2009, lwgsp, âèíñåíò ïåðåñ, 763, ìèòõóí ÷àêðàáîðòè ñåãîäíÿ, >:[[, àëõèìèê ïðîòèâ ãîìóíêóëîâ ñêà÷àòü, 700, ñòðèòôàéòåð òðåëëåð, vorl, àëåíà áàáåíêî âñå ðîëè, :), çàâåùàíèå íî÷è ñåðèàë, 2972, õóäîæíèê ã.íîâèöêèé, ebxk, ÷àðëüç ôîêñ èçãîíÿþùèé çàíîâî, 2114, ñêà÷àòü èç ôèëüì ýììàíóýëü ìèð æåëàíèé, fyai, ìåðëèí 2 ñåçîí ñìîðòåòü â àíëàéí, 059, ðîíàëüä ýììåðèõ, jgfnwe, èíîãäà âçìàõ êðûëà áàáî÷êè ìîæåò, >:-))), òàèíñòâåííûé íåçíàêîìåö ôèëüì, :], ñêîòòè ÷ýïìýí, >:-O, ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò àâòîïîñòàâû 2009, txxwrj, ñåðèàë î ñòðèïòèç êëóáå, :-O, ôèëü äåäóøêà ìîåé ìå÷òû, mdruv,
#42 by jonn1 (91.214.45.253) At 2010-06-16 13:26,
comment6, çíàêîìñòâà ìóñóëüìàíèíà èñëàì, 159, èíòèì çíàêîìñòâà øóÿ, %-], ñàèòû çíàêîìñòâ âïåðìè, 3320, çíàêîìñòâà ëþáåòåëÿ æåíùèíà, %-))), çíàêîìñòâà ñ äåâóøêîé ñïá, 605, àäðåñà ñàéò çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàííöàìè, uspz, ïîçíàêîìèòüñÿ ñ áàáîé, 01923, ÿðöåâî ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ñàéò çíàêîìñòâ, :DDD, çíàêîìñòâà è îáùåíèå love pla, rig, è çíàêîìñòâà íîâîñèáèðñê ñïîíñîðû, 2370, ïåðìü äîñóã èíòèì çíàêîìñòâà, >:-],
#41 by jonn2 (91.214.45.253) At 2010-06-16 03:58,
comment1, Ýìèëèÿ èíäèâèäóàëêè â âîçðàñòå â ìîñêâå ã.Ãóäåðìåñ, 478782, çíàêîìñòâà ñåêñ ñòóäåíòîâ ã.Ýðòèëü, jrgn, çíàêîìñòâà èùó ãîñïîæó, 37169, Ýìèëèÿ çíàêîìñòâà äëÿ ôëèðòà è èíòèìà, %-D, èíòèì çíàêîìòñâà ã.Äóáîâêà, 388, çíàêîìñòâà ñ äåâóøêàìè ãîðîäà âëàäèâîñòîêà ã.Ëîäåéíîå Ïîëå, lhcdl, Ãþçåëü çíàêîìñòâà êèðîâñêà ìóðìàíñêîé îáë, :), çíàêîìñòâà &#